အဖဲြ႕၀င္အသစ္ျပဳလုပ္ရန္ Login
Myanmar MPx Team Forum Return home

thuratk's space http://mm-mpxteam.net/?12598 [Favorites] [Copy] [RSS]

Personal Info

thuratk(UID: 12598)

 • Space visits2
 • Email statusnot verified
 • Video certificationnot video certified
 • GenderMale
 • Day of Birth1992 - 11 - 12
 • Birth Cityျမန္မာ (Myanmar) ရန္ကုန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
 • Reside Cityျမန္မာ (Myanmar) ရန္ကုန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
 • Graduate SchoolDagon
 • Education DegreeSchool
 • CompanyTK Mobile
 • Job OccupationService
 • PositionService
 • Registering Reasonကြ်မ္းက်င္ေသာ မုိဘုိင္းဖုန္း ျပဳျပင္သူ ျဖစ္ျခင္ေသာေၾကာင့္
 • Personal Sitehttp://Yangon
 • InterestsReading,

Active profile

 • Online Time38 Hours
 • Registration date2015-04-12 04:37 PM
 • Last visit time2016-04-07 06:30 PM
 • Last activity time2016-04-07 06:22 PM
 • Last post time2016-04-07 06:23 PM
 • Time offset(GMT +06:00) Almaty, Colombo, Dhaka, Novosibirsk

Statistics

 • Used Space 0 B
 • Points6
 • Golds0

Mobile|Myanmar MPx Team

2018-01-18 03:56 PM GMT+6.5

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

To Top